PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2016, szeptember 9 - 12:00 MERCK TANULMÁNYI TÁMOGATÁS a 2016/2018-as tanévre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„MERCK TANULMÁNYI TÁMOGATÁS a 2016/2018-as tanévre”

A Merck Kft. (www.merck.hu) pályázatot hirdet azzal a céllal, hogy támogassa a szociálisan hátrányos helyzetű, középiskolai tanulmányaik során jó tanulmányi eredményt elérő diákokat, hogy az ország egyik kiemelt felsőoktatási intézményében folytathassák tanulmányaikat.
 
A pályázaton 4 tanuló nyerheti el a támogatást (2 tanuló biológia, biokémia, kémia vagy vegyészmérnöki szakról – 2 tanuló orvos- vagy gyógyszerész karról)
.
A pályázaton azok a tanulók vehetnek részt, akik az alábbi feltételek közül mindnek megfelelnek:
 
1. a 2015/2016-os tanévben bármely magyarországi középiskola nappali tagozatán végzett hallgató* és
2. minimum 4,5 tanulmányi átlag (a pályázati feltételek között megjelölt minimális tanulmányi átlag a pályázat benyújtását megelőző - 2014/2015 és 2015/2016 - két tanévre vonatkozik) és
3. államilag finanszírozott (nem költségtérítéses) felsőoktatási képzésben résztvevők és
4. akik első diplomájukat kívánják megszerezni és
5. a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkor érvényes minimálbért (2016-ban: 111.000 Ft-ot) és
6. akik az alábbi intézmények bármelyikébe felvételt nyertek – a megjelölt szakon:
 
 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
- Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (biomérnöki, vegyészmérnöki)
 
 Debreceni Egyetem
- Természettudományi és Technológiai Kar (biológia, biomérnöki, molekuláris biológia, vegyészmérnöki, kémia szak)
- Általános Orvostudományi Kar (általános orvos)
- Gyógyszerésztudományi Kar (gyógyszerész)
 Eötvös Lóránd Tudományegyetem
- Természettudományi Kar (biológia, kémia szak)
 Pannon Egyetem
- Mérnöki Kar (biomérnöki, kémia, vegyészmérnöki szak)
 
 Pécsi Tudományegyetem
- Általános Orvostudományi Kar (általános orvos)
- Gyógyszerésztudományi Kar
- Természettudományi Kar (biológia, kémia szak)
 
 Semmelweis Egyetem
- Gyógyszerésztudományi Kar
- Általános Orvostudományi Kar (általános orvos)
 
 Szegedi Tudományegyetem
- Általános Orvostudományi Kar (általános orvos)
- Gyógyszerésztudományi Kar
- Természettudományi és Informatikai Kar (biológia szak, kémia szak)
*A nem 2015/2016-os tanévben érettségizettek a halasztás okát röviden indokolják meg.
 
A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó részére más ösztöndíj folyósítása a pályázat benyújtásának nem akadálya.
 
A pályázat formai és tartalmi követelményei:
 
 
Pályázni aPályázni a Merck Kft. által mellékelt adatlapon lehet, amely kérhető
- e-mailben a csr@merck.hu e-mail címen, vagy
- az Egyetem illetékes karának Tanulmányi Osztályán ill. az ösztöndíjjal foglalkozó munkatársaknál
- letölthető a www.merck.hu oldalon, a Felelősségvállalás menüpont alatt
 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot
- a tanulói jogviszony igazolását
- az utolsó két tanév év végi bizonyítványának az oktatási intézmény által hitelesített fénymásolatát
- jövedelem igazolásokat (pályázati adatlap alapján, mellékelve az igazolásokat)
 
Amennyiben van:
- tanulmányi versenyen elért eredményt igazoló másolatot, csak szakterülethez kapcsolódó
- nyelvvizsga bizonyítvány másolatát
- ECDL vizsga bizonyítvány másolatát
 
Az elbírálás szempontjai:
 
A Merck Kft. CSR Bizottsága a pályázatok értékelésénél elsősorban a pályázó tanulmányi eredményeit veszi figyelembe. Azonosan jó tanulmányi eredményt elért hallgatók esetében a szociális háttér alapján felállított sorrend fog dönteni.
 
A tanulmányi átlageredményre adott alappontszámot kiegészítheti a pályázó szakterülethez kapcsolódó tanulmányi versenyeken elért eredménye, nyelvvizsgája, melyeket minden esetben hitelt érdemlően dokumentálni szükséges.
 
A pályázati adatlapot aláírva 2 eredeti példányban, a mellékleteket 1 példányban, lezárt borítékban kell elküldeni az alábbi címre:
Merck Kft.
 
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 6-10.
 
A borítékra kérjük ráírni: „CSR Bizottság, Tanulmányi Támogatás”
A formailag nem megfelelő, hiányosan kitöltött, az előírt mellékletekkel nem rendelkező, késve érkezett, aláírás nélküli pályázatokat nem tudjuk elbírálni.
A támogatás 4 szemeszter idejére nyerhető el (20 hónap), amely a következőképpen oszlik meg:
1. tanév: 2016/2017
2. tanév: 2017/2018
A támogatás folyósítása félévenként egy összegben, minden szemeszter elején történik. (125.000 Ft/félév) Az első részlet kivételével az utalás feltétele, hogy a nyertes hallgató minden esetben igazolja a megelőző félév tanulmányi követelményeinek sikeres teljesítését.
A tanulmányi támogatás összege bruttó* 25.000 Ft/hó.
*Az érvényes jogszabályoknak megfelelően a kifizetett ösztöndíj a hallgató részéről egyéb jövedelemnek minősül, amely adóköteles és az éves SZJA bevallásában szerepeltetni kell. A jelenleg érvényben lévő SZJA törvény értelmében a fenti összegből adóalap-kiegészítés hiányában 16 % SZJA levonásra kerül.
 
Az elbírálás menete:
A pályázat beérkezési határideje: 2016. október 12.
(a határidőnél a postai bélyegző dátuma számít)
A beküldött pályázatokat a Merck Kft. CSR Bizottsága bírálja el.
A feldolgozás és az elbírálás határideje: 2016. október 26.
A döntésről a pályázók írásban kapnak értesítést 2016. november 4.
A nyertes pályázóknak a pályázathoz csatolt tanulmányi eredményt igazoló eredeti dokumentumokat személyesen is be kell mutatniuk, amelyre egy ünnepélyes díjátadó keretében nyílik lehetőségük
Az ünnepélyes díjátadó időpontja: 2016. november 28-i héten
A támogatást elnyert tanulók részére az első szemeszterre jutó támogatás utalása 2016. december 15-ig várható.
Azokat a pályázatokat, amelyek nem részesülnek pozitív elbírálásban, postai úton visszajuttatjuk a feladónak.
 
A támogatással kapcsolatosan további információ írásban kérhető a csr@merck.hu e-mail címen.
 
Budapest, 2016. május 26.

Letölthető dokumentumok