Hallgatói Ösztöndíj - EFOP-3.4.3-16-2016-00021

2018, február 14 - 11:15
A Gyógyszerésztudományi Kar EFOP-3.4.3-16-2016-00021 „A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Gyógyszerésztudományi Kar  EFOP-3.4.3-16-2016-00021 „A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében”  tananyagfejlesztéshez kapcsolódó projekt keretében meghirdetett Hallgatói Ösztöndíjhoz

 

1. A pályázat célja

Gyógyszerészhallgatók bevonása a DE Gyógyszerésztudományi Kar aktuális képzési program természettudományos és orvosbiológiai alapozó tárgyainak kritikai elemzésébe. A pályázat vagy a természettudományos vagy az orvosbiológiai alapozó tárgyak elemzésére nyújtható be A pályázatot elnyert hallgató feladata a megpályázott szakterület valamennyi alapozó tantárgyának vizsgálata a képzési program koordinátorok irányításával az alábbi szempontok alapján: - óraszámok és kreditérték összhangja, - a tárgy helye a tantervi hálóban - oktatási segédanyagok, jegyzetek minősége, elérhetősége - a tárgy értéke/jelentősége a szakmai tárgyak megalapozásában. - változtatási javaslatok

 

2. Az elnyerhető támogatás összege

A pályázat útján támogatás nyerhető el: 4 hónapos időszakra havi rendszerességű kifizetés mellett ösztöndíj formájában 30 000 Ft/hó/fő

 

3. Pályázat benyújtására jogosultak

Jelen ösztöndíjpályázatra azon, a gyógyszerész képzésében kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatója nyújthat be pályázatot, aki - a gyógyszerészképzés keretében legalább 5 lezárt aktív félévvel rendelkezik - az előző két oktatási félévben minimum 3,80 átlag feletti eredményt teljesített - teljesítette a szemeszterenkénti kötelező kurzusokat 

4. Kizáró okok

4.1. Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki az Új Nemzeti Kiválóság Program című pályázaton vagy részben/egészben európai finanszírozású ösztöndíjban (egyéni kutatástámogatásban) részesül az ösztöndíjas időszak alatt és arról nem mond le. Amennyiben az ösztöndíjas több ösztöndíjat is elnyert, választania kell az ösztöndíjak között és csak egyet vehet igénybe.

5. Ösztöndíjas időszak

5.1. 2017/18. tanév II. félév időszaka - 4 hónap (2018. március 1 - 2018. június 30.)

5.2. A támogatást elnyert pályázó az ösztöndíjas időszak alatt vállalja, hogy pályázatában részletezett, tananyagfejlesztéshez kapcsolódó értékelő tevékenységet végez heti 10 óra/havi 40 óra időtartamban.

5.3. Az ösztöndíjban részesített hallgató vállalja, hogy tevékenységéről havi rendszerességgel szakmai beszámolót készít, melyet minden hó 10. napig eljuttat az ösztöndíj programot vezető képzési program koordinátor, illetve a projekt szakmai vezetője részére.

5.3.2. Az program koordinátor, illetve a projekt szakmai vezetője jogosult a beszámolókban foglalt szakmai előrehaladás vizsgálatára, illetve a kifizetések eszközöléséhez szükséges teljesítés igazolására. Nem megfelelő teljesítés esetben az Ösztöndíjas az ösztöndíjra a következő hónap első napjától nem jogosult és ezzel az ösztöndíj folyósításáról szóló támogatási szerződés megszűnik.

 

6. A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatokat 2018. február 26-ig lehet benyújtani.

 

7. A pályázatok benyújtásának módja és helye

7.1. A magyar nyelven elkészített pályázatot, az 1. pontban megjelölt választott szakterület megnevezésével, az ösztöndíjprogram koordinátorának címezve papír alapon aláírva 1 példányban postai úton (Prof. Dr. Borbás Anikó Gyógyszerésztudományi Kar Debreceni Egyetem, Debrecen Pf. 400. 4002), illetve szkennelve elektronikus úton a e-mail címre kell benyújtani.

7.2. A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. február 28.

A nyertes pályázókat írásban értesítjük.

 

Jelentkezési adatlap: adatlap.pdf