Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

 

A Debreceni Egyetem tanulmányi és vizsgaszabályzatának Gyógyszerésztudományi Kar, kari sajátosságait tartalmazó melléklete

 

(A TVSZ teljes szövege letölthető dokumentumként megtekinthető)

 

Az osztatlan képzésben résztvevő hallgatókra vonatkozó szabályok

1. §

/a Szabályzat 1. § (1) bekezdéséhez/

(1) Az angol program hallgatóira vonatkozó speciális rendelkezéseket a „Rules and Regulation for English Program Students” tartalmazza.

8062. §

806 Módosította a 32/2014. (VI:26.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. június 27-től.

/a Szabályzat 2. § (1), (5) és (7) bekezdéséhez/

(1) A Kar az oktatással kapcsolatos kérdések megtárgyalása, elvi álláspontok kialakítása céljából a Kar Működési Rendjében rögzített feladattal és jogkörökkel felruházott Kari Tanulmányi Bizottságot hoz létre. A Bizottság elnöke a kari vezető illetékes helyettese.

(2) Az ÁOK, FOK, GYTK, osztatlan képzések valamennyi hallgatójának egyéni tanulmányi és vizsgaügyeiben egységes elvek alapján első fokon az érintett karok által közösen létrehozott Osztatlan Képzés Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottsága (OKTAB) jár el. Az OKTAB a feladatát a Kari Tanulmányi Bizottságok által meghatározott elvek szerint látja el. A Kari Tanulmányi Bizottságok pedig álláspontjainak kialakításánál messzemenően figyelembe veszik az OKTAB ajánlásait. Az OKTAB elnökét az ÁOK dékán javaslata alapján a FOK, a GYTK Kari Tanácsának egyetértésével az ÁOK Kari Tanácsa választja meg.

Az OKTAB összetétele: elnök, társelnök, a dékánok által felkért tíz oktató (ÁOK oktatók, FOK oktatási felelőse, a GYTK oktatási felelőse, a NOK képviselője) és a TO vezetője; szavazati joggal rendelkező tíz választott hallgató (ÁOK Magyar Program 4 fő, ÁOK Angol Program 4 fő, FOK 1 fő, GYTK 1 fő, Az OKTAB akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak legalább 50 %-a jelen van. A 26 szavazati joggal rendelkező bizottsági tagból álló testület döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök dönt. Az OKTAB tevékenységét működési szabályzat alapján végzi. Az OKTAB üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni.

Az OKTAB ülésein tárgyalásra kerülő ügyek előkészítése (kérelmek összegyűjtése, adatszolgáltatás), valamint a határozatok pontos és tárgyszerű kiküldése a tanulmányi osztályvezető által megbízott felelős feladata.

Az OKTAB hatáskörébe tartozik többek között:

- más oktatási intézményből és saját intézményen belül történő átvétel,

- költségtérítéses képzésbe átsorolt hallgató állami képzésbe történő visszavétele (a 2007 előtt hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók esetén), 198

 

- külföldi részképzések engedélyezése,

- egyéni tanulmányi rendre és vizsgára vonatkozó kérvények elbírálása,

- az index (leckekönyv) aláírásának megtagadásával kapcsolatos fellebbezés(ek) elbírálása

- szakmai gyakorlattal kapcsolatos kérések elbírálása.

- javaslattétel a Kari Tanulmányi Bizottságok felé a tanulmányi és vizsgaügyekkel kapcsolatos eljárásrend kialakítására.

3. §

/a Szabályzat 3. § (7), (9), (10), (17) és (18) bekezdéséhez/

807,808(1) A felvételt nyert hallgatók az I. tanulmányi évben kötelesek a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat alkalmassági vizsgálatán megjelenni. Az elvégzett vizsgálatok a hallgató Egészségügyi könyvében kerülnek rögzítésre, melyet a hallgató gyakorlatai megkezdése előtt köteles bemutatni a fogadó intézmény megbízottjának. A Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat névsort küld a Tanulmányi Osztálynak azokról a hallgatókról, akik egészségügyileg alkalmatlannak bizonyultak vagy nem jelentek meg az alkalmassági vizsgálaton, így nem kezdhetik meg gyyógyszertári és klinikai gyakorlataikat. Az egészségügyi vizsgálatok eljárási rendjét és a vizsgálatok listáját külön szabályzat tartalmazza.

807 Módosította a 27/2013. (VI.27.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. július 1-től.

808 Módosította a 32/2014. (VI:26.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. június 27-től.

809 Módosította a 22/2011. (X.6.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2011. október 7-től és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

810 Módosította a 27/2013. (VI.27.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. július 1-től.

811 Módosította a 28/2015. (XII. 17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. december 18-tól.

812 Módosította a 27/2013. (VI.27.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. július 1-től.

(2) A kreditrendszerű államilag támogatott képzés egyetemen elfogadott alapelveiből következően az államilag támogatott hallgatónak az első beiratkozás utáni aktív szemeszterekben a megfelelő időpontokban rendre eleget kell tenni a szakra vo-natkozó képzési követelményeikben előírtaknak és az alábbi feltételeknek.

Az egyetemi képzés első 6 aktív szemeszterére előírt, rögzített tartalmú kreditet legfeljebb 10 aktív félév alatt szerzi meg.

Az első 6 aktív szemeszterre a továbbhaladáshoz szükséges egyéb kritérium-feltételeket: a kari tájékoztatóban előírt szakmai gyakorlatokat legkésőbb az első 10 aktív félév alatt teljesíti.

809,810,811(3) A tanulmányait első évfolyamon 2012 szeptemberében megkezdő – majd ezt követően felmenő rendszerben – hallgató hallgatói jogviszonyát a rektor által átruházott jogkörében a dékán megszűnteti, ha egy tárgy kreditjét összesen hat vizsga után sem szerzi meg.

Az állami (rész)ösztöndíjas hallgató hallgatói jogviszonyát a rektor által átruházott jogkörében a dékán megszünteti, illetve a hallgató kérelmére tanulmányait önkölt-séges képzésben folytathatja, amennyiben egy tárgy kreditjét három tárgyfelvétel után sem szerzi meg.

812(4) Azok a tanulmányaikat 2007. előtt megkezdő hallgatók, akik saját kérésükre költségtérítéses képzésben folytatták tanulmányaikat, mert a tárgy kreditjét három 199

 

tantárgyfelvétel, összesen hat vizsga után nem szerezték meg, csak akkor kerülhetnek visszavételre államilag támogatott képzésre, ha a költségtérítéses félévek alatt abból a tantárgyból sikeres vizsgát tettek, az elmaradt szakmai gyakorlatot pótolták. Visszavételre a hallgatónak tanulmányai során csak egy alkalommal van lehetősége.

Azok a tanulmányaikat 2007. után megkezdő hallgatók, akik a 3.§ (3) bekezdésben szereplő feltételeket nem teljesítették, illetve egy tárgy kreditjét legfeljebb három tantárgyfelvétel, de összesen legfeljebb hat vizsga után sem szerzték meg, és saját kérésükre tanulmányaikat költségtérítéses képzésben folytatták, 2 félév elteltével a kar dékánjához benyújtott kérelem alapján visszavehetők államilag támogatott képzésbe, amennyiben a 2 félév alatt legalább a tantervben előírt kreditmennyiség 50 százalékát (30 kreditpontot) teljesítettek és legalább 4,00 volt a korrigált kreditindexe. Az átsorolás a rendelkezésre álló szabad helyek terhére, az összesített korrigált kreditindexnek megfelelően képzett hallgatói rangsor alapján történik.

813(5) A tanulmányait első évfolyamon 2012 szeptemberében megkezdő – majd ezt követően felmenő rendszerben – állami ösztöndíjas és állami részösztöndíjas hallgatót a tanév végén önköltséges képzésre kell átsorolni, ha az utolsó két aktív félévben nem szerezte meg az ajánlott tantervben előírt kredit ötven százalékát.

813 Beiktatta a 27/2013. (VI.27.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. július 1-től.

814 Beiktatta a 28/2015. (XII. 17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. december 18-tól.

815 Módosította a 27/2013. (VI.27.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. július 1-től.

816 Módosította a 30/200. (II.17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. február 18-tól.

817 Módosította a 27/2013. (VI.27.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. július 1-től.

818 Beiktatta a 28/2015. (XII. 17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. december 18-tól.

814(5/a) A félévre esedékes költségtérítési díj/önköltség előírt határidőre történő befize-tésének elmulasztása esetén a hallgató nem kezdheti meg vizsgáit az adott félév-ben.

A 2016/2017. tanévtől az állami ösztöndíjas és állami részösztöndíjas hallgatót a tanév végén önköltséges képzésre kell átsorolni, ha az utolsó két aktív félévében nem szerezte meg a két félév átlagában a tizennyolc kreditet, és nem érte el a Kormány rendeletében meghatározott tanulmányi átlagot. Kivételt képez ez alól az az aktív félév, melynek során a hallgató külföldi részképzésben vesz részt az in-tézmény hozzájárulásával.

815(6) A tanulmányok megkezdése előtt a gyógyszerészképzésben részt vevő magyar hallgató esküt, a külföldi hallgató fogadalmat tesz. Az eskü és a fogadalom szöve-gét a GYTK Kari Tanácsa hagyja jóvá.

4. §

/a Szabályzat 4. § (1), (5) és (6) bekezdéséhez/

816,817(1) A képzési idő a GYTK-n 10 félévből áll, melyben I-IV. év 15 hét, a Vizs-gaidőszak legalább 6 hét.

818(2) Az utolsó félévben a szorgalmi időszak után – egymást követően – 200

 

vizsgaidőszakot és záróvizsga-időszakot is biztosítani kell. Ha a hallgató az utolsó félévben, a záróvizsga-időszak utolsó napjáig teljesíti a végbizonyítvány feltételeit, akkor a hallgató képzésének végdátuma a záróvizsga-időszakának utolsó napja.

819(3) A tanév szorgalmi- és vizsgaidőszakán kívül teljesítendő nyári gyakorlat(ok) a közvetlenül előtte lévő félévre vonatkozó, kötelezően teljesítendő hallgatói tevékeny-ségnek tekintendők.

819 Beiktatta a 28/2015. (XII. 17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. december 18-tól.

820 Módosította a 25/2011. (X.6.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2011. október 7-től és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

821 Módosította a 28/2015. (XII. 17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. december 18-tól.

822 Módosította a 27/2013. (VI.27.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. július 1-től

820,8215. §

/a Szabályzat 5. § (4) bekezdéséhez/

(1) A hallgató tanulmányai megkezdése előtt köteles személyesen beiratkozni. A be-iratkozás a tanulmányok megkezdésekor írásban történik és személyesen. A beiratkozá-si időszak megkezdése előtt a tanulmányi hivatal regisztrálja a tanulmányi rendszerben felvett hallgatók adatait. A Beiratkozáskor és hallgatói jogviszonya fennállása alatt a hallgató köteles a tanulmányi osztály munkatársa által megadott határidőn belül közölni azokat az adatait, amelyeket az Nftv. a felsőoktatási intézmény számára kötelezően ke-zelendő adatként előír. A TO munkatársának kérésére az adatok ellenőrzése céljából az adatok igazolására szolgáló okmányokat köteles bemutatni.

A Debreceni Egyetemi Kártya (DEKa) elkészítéséhez szükséges fénykép feltöltése az önkiszolgáló webes felületre és az ösztöndíj átutalásához szükséges bankszámlaszám megadása ugyanezen felületre a hallgató ezen adatainak a tanulmányi rendszerben tör-ténő kezeléséhez való hozzájárulását is jelenti. Az elektronikus tanulmányi rendszerből (továbbiakban: tanulmányi rendszer) kinyomtatott beiratkozási lapon a hallgató kérheti az adatok pontosítását, és aláírásával igazolja az adatok helyességét. A hallgatói jogvi-szony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség.

(2) A hallgató minden félév elején – a második oktatási hét végéig – az elektronikus nyilvántartó rendszerben köteles nyilatkozni arról, hogy tanulmányait folytatja (aktív félév) vagy passzív félévet vesz igénybe. Passzív félévnek minősül az is, ha a hallgató nem jelentkezik be az adott félévre. A hallgató a megkezdett aktív félév helyett félévha-lasztást, passzív félévet vehet igénybe, ha a képzési időszak megkezdését követően egy hónapon belül, de legkésőbb őszi félév esetén október 14-ig, illetve tavaszi félév esetén március 14-ig kérelmezi tanulmányainak halasztását. Ha a hallgató ezen időpontig nem kéri tanulmányainak szünetelését (nem kéri passzív félév igénybevételét), az adott félév aktív félévnek minősül akkor is, ha a hallgató nem vesz részt foglalkozáson, és nem tesz eleget egyetlen tanterv tanulmányi követelményeinek sem, továbbá a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeinek vállalásából következő vagy a képzési szer-ződésben foglalt kötelezettségeket keletkeztet a tanulmányi kötelezettségei teljesítésére tekintet nélkül.

822(3) A hallgató köteles felvenni a Neptun rendszerben a kötelező, kötelezően választ-ható és szabadon választható tantárgyakat. 201

 

(4) A tanulmányait költségtérítéses képzésben megkezdő és folytató hallgató egy tan-tárgyat legfeljebb négyszer vehet fel. Azoknak a hallgatóknak, akik négyszeri tárgyfelvétel után sem teljesítik egy tantárgy követelményeit, a kar a hallgatói jogviszonyát megszünteti. A hallgató visszavételére nincs lehetőség. A tanulmá-nyait első évfolyamon 2012 szeptemberében megkezdő – majd ezt követően fel-menő rendszerben – önköltséges hallgató hallgatói jogviszonyát a rektor által át-ruházott jogkörében a dékán megszűnteti, ha egy tárgy kreditjét négy tantárgyfel-vétel vagy összesen hat vizsga után sem szerzi meg.

(5) A hallgató a papír alapú leckekönyvet/tanulmányi füzetet köteles a szóbeli szá-monkérésre magával vinni, ill. írásbeli vizsga esetén köteles az érdemjegyet az ok-tató által előre meghatározott és közzétett időpontban abba bevezettetni. A vizsga-időszak végén a hallgató köteles a papír alapú leckekönyvet/tanulmányi füzetet a TO-ra ellenőrzésre és hitelesítésre leadni.

(6) A hallgató hitelesített tanulmányi füzete megfelel az elektronikus leckekönyvben megtalálható érdemjegyekről szóló tájékoztatásnak.

(7) A félévre esedékes költségtérítési díj/önköltség előírt határidőre történő befizetésé-nek elmulasztása esetén a hallgató nem kezdheti meg vizsgáit az adott félévben.

6. §

/a Szabályzat 8. § (1), (6), (10/a) és (11) bekezdéséhez/

(1) Tantárgyi követelménynek tekintjük a hallgató számára a tanrendben megadott valamennyi foglalkozás és kötelező tankönyv tananyagát, valamint az intéze-tek/tanszékek által kihirdetett követelményeket.

(2) Az index aláírás megtagadását az Oktatási Szervezeti Egység OSZE vezetője írás-ban köteles megindokolni és azt legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napján megküldeni a TO-nak. A döntésről a hallgatót a TO tájékoztatja. Az OSZE vezető-je nyilatkozik arról is, hogy milyen feltételek teljesülése mellett pótolható az index aláírása.

Az aláírás megtagadása ellen a hallgató 8 napon belül fellebbezést nyújthat be a TAB-hoz. Amennyiben a hallgató fellebbezésének a TAB helyt ad, a félév elisme-rését a TAB elnökének aláírásával kell igazolnia.

823,824,825(3) A kötelező nyári gyakorlatok sem a szorgalmi, sem a vizsgaidőszakban nem tölthetők le. GYTK-n a kötelező nyári gyakorlatok időtartama IV. szemeszter letöltése után egy hónap, a VI. szemeszter után egy hónap, melyet közforgalmú gyógyszertárban, részben gyógyszergyártó üzemben kell letölteni. Gyógyszergyár-tó üzemben a két gyakorlati periódus alatt össze4sen 1 hónapot tölthetnek el a hallgatók. Erről az adott egység vezetője köteles igazolást adni és minősítéssel el-látni a hallgatót. Az államvizsga előtti kötelező hat hónapos szakmai gyakorlat

823 Módosította a 11/2011. (V.19.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. május 20-tól.

824 Módosította a 27/2013. (VI.27.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. július 1-től

825 Módosította a 32/2014. (VI:26.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. június 27-től. 202

 

csak közforgalmú gyógyszertárban vagy intézeti gyógyszertárban tölthető le, melynek rendjét 4 § (1) pontban ismertettük. A gyakorlat teljesítése a diploma megszerzésének feltétele. A IV. szemeszter és VI. szemeszter utáni gyakorlat bármely gyógyszertárban, míg a záróvizsga előtti gyakorlat csak akkreditált gyógyszertárban tölthető le.

826(4) A kar biztosítja, hogy az államilag támogatott hallgató tanulmányai során az adott szakra előírt összes kredit mennyiségét 10%-kal meghaladó kreditértékű tárgyakat vehessen fel. Ezt a tanulmányaikat első évfolyamon 2012 szeptemberé-ben megkezdő hallgatók esetében a költségviselés formájára tekintet nélkül bizto-sítani kell.

826 Beiktatta a 28/2015. (XII. 17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. december 18-tól.

827 Beiktatta a 20/2012. (VI.21.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2012. július 1-től

828 Módosította a 27/2013. (VI.27.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. július 1-től

A tanulmányaikat 2013. szeptemberben megkezdő hallgatók számára – majd azt követően felmenő rendszerben – a kar biztosítja, hogy – külön önköltség, illetve térítési díj fizetés nélkül – az összes előírt kreditet tíz százalékkal meghaladó kre-ditértékű tárgyat, valamint az összes kredit tíz százalékáig terjedően nem magyar nyelven oktatott tárgyat vehessen fel.

827,828(5) A záróvizsga előtti szakmai gyakorlat részei:

IX. félév Záróvizsga előtti szakmai gyakorlat I.:

- Gyógyszertári expediálás I. - értéke 3 kredit

- Gyógyszertári gyógyszerkészítés I. - értéke 3 kredit

X. félév Záróvizsga előtti szakmai gyakorlat II.:

- Gyógyszertári expediálás II.- értéke 3 kredit

- Gyógyszertári gyógyszerkészítés II. – értéke 3 kredit

- Gyógyszertári ügyvitel – értéke 3 kredit

- Intézeti gyógyszertári és galenusi laboratóriumi blokk- értéke 3 kredit

7. §

/a Szabályzat 9. § (1) és (3) bekezdéséhez/

(1) Az oklevél kiadásának feltétele államilag elismert angol, német vagy francia kö-zépfokú, C típusú nyelvvizsga letétele.

(2) A hallgató köteles bemutatni a nyelvvizsga bizonyítványt a Tanulmányi Osztá-lyon. Ennek elmulasztása esetén a hallgató diplomát nem kaphat.

Az államilag elismert nyelvvizsga a Debreceni Egyetemen is letehető. A hallgató a vizsgáért a mindenkor érvényben lévő vizsgadíjat fizeti. Az egyetem legalább egy idegen nyelv tanulásának feltételeit biztosítja. A nyelvoktatás a diploma megszer-zéséhez szükséges nyelvvizsga birtokában fakultatív. A nyelvvizsgával már ren-delkező hallgatók kötelezően választható jelleggel kreditpontos kurzusokon orvosi angol és latin nyelvet tanulhatnak. Az angol nyelvvizsgával még nem rendelkező hallgatók esetében maximálisan 240 óra vehető igénybe térítésmentesen. Ez krité- 203

 

rium jellegű tantárgynak tekintendő, kreditpontot nem jelent. A többi nyelvből meghirdetett kurzusokat szabadon választható tárgyként vehetik fel a hallgatók.

8298. §

829 Módosította a 27/2013. (VI.27.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. július 1-től

830 Módosította a 28/2015. (XII. 17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. december 18-tól.

/a Szabályzat 10. § (1) bekezdéséhez/

9. §

/a Szabályzat 11. § (1) és (2) bekezdéséhez/

(1) Az OSZE vezető az előadások 30 %-ának látogatását kötelezővé teheti.

(2) A szemináriumokon/gyakorlati foglalkozásokon való részvétel – a tantárgyi köve-telményrendszer előírásaitól függően – kötelező. Az ezekről való hiányzás meg-engedhető mértéke, annak következményei, illetve pótlásuk módja az intéze-tek/klinikák által kiadott tantárgyi követelményekben (tematikus tanrendben) ta-lálható.

83010. §

/a Szabályzat 12. § (1) bekezdéséhez/

Átvétel csak tanévkezdéskor engedélyezhető. Átvételre az előző szorgalmi időszak végétől az őszi félévre vonatkozóan szeptember 15-ig kerülhet sor a kar szabad létszámkeretének terhére.

A GYTK volt hallgatójának átvételi kérelme visszavételi kérelemnek minősül.

A GYTK-ra történő átvételi kérelemhez mellékelni kell a hallgató érvényesen le-zárt leckekönyvét. Külföldi OSZE-ből (egyetem, college) történő átvételi kérelem elbírálásához mellékelni kell az átadó intézmény curriculumát, és a teljesített vizs-gák eredményét tartalmazó leckekönyvet, annak hiteles magyar nyelvű fordítását, valamint indokolt esetben a magyarországi befogadó, közjegyző által hitelesített „Befogadó Nyilatkozatát".

A GYTK, mint átvevő nem engedélyez átlépést:

- más képzési irányú karokról, felsőoktatási intézményekből,

- ÁOK-ról és FOK-ról GYTK-ra,

- egészségügyi főiskolai szakokról,

Más egyetem Gyógyszerésztudományi karáról az a hallgató kérheti átvételét, aki

- legalább két érvényesen lezárt félévvel rendelkezik, azon a képzőhelyen ahová felvételt nyert. Az átvételhez szükséges kredit megszerzéséhez az alábbiak tel-jesítése szükséges.

- hallgatói jogviszony megszüntetésének esetei vagy fegyelmi büntetésként al-kalmazandó kizárás feltételei nem állnak fenn.

- ösztöndíj indexe legalább 3,00 vagy (külföldi tanulmányok esetén) ezzel ekvi-valens eredményű, college"-ban a gyógyszerésztudományi alapismeretek elsa-játításához nélkülözhetetlen természettudományos tárgyakat hallgatott, és a fenti követelményeknek megfelel (ilyen esetben a hallgató csak a térítéses program első évére vehető át).

Az átvételhez, az alábbi kreditpontok teljesítése szükséges:

a) 2 egyetemi félév után: 40 kreditpont teljesítésével vehető át a hallgató,

204

 

 

b) 4 egyetemi félév után: 90 kreditpont teljesítésével vehető át a hallgató,

c) 6 egyetemi félév után: 145 kreditpont teljesítésével vehető át a hallgató,

d) 8 egyetemi félév után: 200 kreditpont teljesítésével vehető át a hallgató.

 

Az átvételi kérelmeket a Tanulmányi Osztályra kell beadni. A hiányosan doku-mentált átvételi kérelmet a TAB elutasítja.

11. §

/a Szabályzat 14. § (5), (9) és (10) bekezdéséhez/

831,832(1) A GYTK hallgatóinak a megkövetelt összkreditek legalább 33,3 %-át a DE GYTK OSZE-in kell megszereznie.

831 Módosította a 30/200. (II.17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. február 18-tól.

832 Módosította a 32/2014. (VI:26.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. június 27-től.

833 Módosította a 32/2014. (VI:26.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. június 27-től.

834 Beiktatta a 32/2014. (VI:26.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. június 27-től.

835 Beiktatta a 32/2014. (VI:26.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. június 27-től.

833(2) A tantervben előírt gyakorlatok teljesítéséhez, amennyiben az adott intézménnyel nincs kredit-transzferre vonatkozó egyezmény, vagy az nem Egyetemünk által akkreditált oktató egység, a dékán/dékánhelyettes előzetes engedélye szükséges.

(3) Más egyetemek, karok, szakok hallgatói a GYTK-n csak olyan előadáson, gyakor-laton, szemináriumon vehetnek részt, amelyen betegbemutatás nem történik, illet-ve beteggel kapcsolatos személyiségi és adatvédelmi jogok nem sérülnek.

834(4) A Kreditátviteli Bizottság a korábban teljesített tárgyak kreditjét csak abban az esetben fogadja el, ha az ismeretanyagok közötti egyezés legalább 75 százalékos, és a korábban megszerzett kredit és a kérvény benyújtása között eltelt idő kevesebb, mint hat év. (Hat év eltelte után a kreditelfogadás mérlegelhető.)

835(5) A tantárgyelfogadási kérelmek a szorgalmi időszak kezdetéig a Tanulmányi Osztályon nyújthatók be.

12. §

/a Szabályzat 17. § (2) bekezdéséhez/

Az OSZE-k vezetői biztosítják, hogy a hallgatók az adott tárgyból szóbeli vizsga esetén legalább heti 3 vizsganap, írásbeli, valamint írásbeli és szóbeli vizsga esetén heti 1 vizs-ganap közül választhassanak egyéni vagy csoportos vizsgaterv alapján. Az OSZE-k joga, hogy - reális mértékben - meghatározza (maximálja) a naponta vizsgára bocsátható hallgatók számát. Szóbeli vizsga esetén az OSZE-k a vizsgázók létszámát nem minima-lizálhatják. Az intézet köteles a vizsgaidőszakon belül legalább annyi vizsganapot meg-jelölni, hogy az évfolyam valamennyi hallgatója levizsgázhasson. A fentiekben meg-adottnál kisebb számú vizsganap megjelöléséhez a TAB előzetes jóváhagyása szüksé-ges.

GYTK esetén az írásban és szóban tett záróvizsga esedékes tárgyévi időpontjait a ma-gyarországi képzőhelyek egymással történő egyeztetés után állapítják meg. 205

 

13. §

/a Szabályzat 18. § (2) és (3) bekezdéséhez/

(1) Az írásbeli évközi számonkérések és vizsgák esetén a hallgatónak joga van meg-tekintenie a kijavított és leosztályozott dolgozatát.

836(2) Minden vizsga első ismétlése „B" vizsga, második ismétlése „C" vizsga. To-vábbi vizsgalehetőség nem engedélyezhető. A hallgató a sikertelen vizsgát az adott félévi vizsgaidőszakban megismételheti. A „B" és „C" vizsga letételének előfeltétele a pótvizsgadíj befizetése, amit a hallgató az elektronikus nyilvántartási rendszerben a gyűjtő számlán keresztül utal át. I.-V. éven az OSZE vezetője hatá-rozza meg a tantárgyi feltételekben, hogy a sikertelen vizsga hány nap elteltével ismételhető meg. I.-V. éves hallgató az elégtelen minősítésű vizsga után, annak javítása nélkül más tárgyból is vizsgázhat. a tantárgyak felvételének szabályai a 3. §-ban megtalálhatóak.

836 Módosította a 32/2014. (VI:26.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. június 27-től.

837 Beiktatta a 11/2011. (V.19.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. május 20-tól.

838 Módosította a 28/2015. (XII. 17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. december 18-tól.

A vizsga legfeljebb három részből állhat, gyakorlati-, írásbeli teszt és szóbeli vizs-ga. A félév lezárása után tett gyakorlati, ill. a szóbeli vizsga esetében a vizsgázta-tás egy hallgató esetében összesen maximum két vizsgáztató vagy vizsgabizottság jelenlétében történhet. Az előzetesen sikeresen letett írásbeli és gyakorlati vizsgát „B" és „C" vizsga esetében nem kell megismételni.

837,838(3) Írásbeli és szóbeli számonkérés (évközi vagy vizsga) során a hallgató a számonkérés helyszínére semmilyen kommunikációra, adatok tárolására alkalmas eszközt (pl. elektronikai készülék) nem vihet be.

A számonkérés során a hallgató köteles a felügyeletet ellátókkal együttműködni, utasításaiknak megfelelően eljárni, így különösen meg nem engedett módszer, se-gédeszköz birtoklásának vagy használatának gyanúja esetén, a számonkérés tisz-taságának megőrzése érdekében, a birtokában (testen vagy ruházaton) lévő, meg nem engedett segédeszközként használt vagy akként használható tárgyakat felszó-lításra haladéktalanul bemutatni, illetve ideiglenesen, az esetleges vizsgálat lezárultáig a felügyeletet ellátónak jegyzőkönyvbe foglalt módon átadni.

A hallgató tudomásul veszi, hogy amennyiben a számonkérés során meg nem en-gedett módszer, segédeszköz birtoklásának, vagy használatának gyanúja merül fel és a fentebb említett együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, az a fe-gyelmi eljárás megindítását vonja maga után.

Amennyiben a felügyeletet ellátó személy ilyen eszköz jelenlétét észleli, a számon-kérést fel kell függesztenie. A felügyeletet ellátó személynek egy munkanapon be-lül az esetről készült jegyzőkönyv megküldésével írásban fegyelmi eljárás lefoly-tatását kell kezdeményeznie a dékánnál.

14. §

/a Szabályzat 19. § (1), (3) és (5) bekezdéséhez/

(1) A mintatantervtől eltérő vizsgakurzust az intézet csak a dékánnal és az intézetve-zetővel való egyeztetés után hirdethet meg. 206

 

(2) Az OSZE vezetője előre közli a vizsga kezdetének időpontját, amelytől számított legfeljebb 2 órán belül a (szóbeli) vizsgáztatásnak el kell kezdődnie. A kollokviu-mok, szigorlatok egyszeri vizsgáztatási folyamata nem tarthat 6 óránál tovább. A kollokvium, szigorlat vizsgafolyamata nem terjedhet ki 2 munkanapra.

839(3) Szigorlatot egyetemi tanár és docens tarthat, kollokviumot és gyakorlati szigor-lati vizsgát egyetemi tanár, docens és adjunktus tarthat illetve mindazok, akiknek erre az OSZE vezetőjének javaslatára a dékán engedélyt adott. Másodszor ismételt vizsgát bizottság előtt kell tenni, melynek tagjait az intézet vezetője kéri fel. A bi-zottság elnöke nem lehet az adott intézet vagy a TTK által felügyelt tárgyak esetén az adott tanszék oktatója. A bizottság elnöke egyetemi tanár vagy docens lehet. A hallgatóknak az ismételt vizsgát lehetőség szerint más vizsgáztató előtt kell leten-ni, mint a megelőző vizsgát.

839 Módosította a 32/2014. (VI:26.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. június 27-től.

840 Módosította a 32/2014. (VI:26.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. június 27-től.

A vizsgákon a vizsgáztatón és a vizsgázón kívül jelen kell lennie egy oktatónak vagy hallgatónak.

15. §

/a Szabályzat 23. § (4) bekezdéséhez/

A végbizonyítványt megszerzett hallgató csak akkor tehet záróvizsgát, ha diplomamun-káját sikeresen megvédte.

16. §

/a Szabályzat 24. § (2), (3), (4), (5) és (6) bekezdéséhez/

(1) A diplomamunkák témái, a témavezetők neve tanszékenként a kari tájékoztatóban, a tanrendben és a kar honlapján kerülnek közzétételre.

(2) Az OSZE-k tanévenként elkészítik a meghirdetésre kerülő diplomamunkák jegy-zékét (a konzulensek nevét is megadva), amit a Tanrend tartalmaz. Elsősorban ezek közül lehet választani, ettől való eltérést csak az OSZE vezetők engedélyez-hetnek.

(3) Diplomamunkát TDK keretében is lehet készíteni. Csak a helyi TDK konferencia zsűrije által diplomamunkaként elfogadott, és ily módon már jeles érdemjeggyel értékelt egyéni pályamunkák, illetve az első szerző részére a társszerzős pálya-munkák fogadhatók el diplomamunkaként az eredeti formájukban a többi szerző lemondó nyilatkozatával együtt. Mellékelten be kell nyújtani a pályamunka elfo-gadásával kapcsolatos dokumentumokat (bírálatok, válaszok) is. Szükséges továb-bá a TDK pályamunka és az előadás adatait (cím, szerzők, intézetek, témavezető) tartalmazó kérdőív kitöltése és beadása.

840(4) A diplomamunka beadási határideje a GYTK-n az írásbeli záróvizsgát megelő-ző három hónappal. Amennyiben a hallgató ezt a határidőt elmulasztja, szigorlatait tovább folytathatja, de államvizsgát nem tehet. A témavezető javaslata alapján a Tanulmányi Bizottság elnökének engedélyével indokolt esetben a diplomamunka beadási határidejét két héttel módosíthatja a hallgató. 207

 

841,842(5) A diplomamunkát 2 példányban kell beadni a TO-hoz elektronikusan a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának Elektronikus archívumá-ba (DEA) kell feltölteni. Terjedelme nem haladhatja meg a 40 gépelt oldalt. Az írógéppel vagy számítógéppel írt diplomamunkát esztétikus formában, bekötve kell beadni. Alul, felül 2,5 cm-es, bal- és jobboldalon 3 cm-es margót kell hagyni. Szerkezetének, a bírálat menetének a következőknek kell megfelelnie:

841 Számozását módosította a 19/2012. (XII.20.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2012. december 21-től.

842 Módosította a 28/2015. (XII. 17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. december 18-tól.

843 Módosította a 27/2013. (VI.27.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. július 1-től

843a) A diplomamunka beszámolhat a szerző saját kísérletes vizsgálatairól; lehet kazuisztikai, klinikopatológiai vagy statisztikai elemzés, irodalmi összefogla-ló, Nem fontos, hogy új tudományos eredményt tartalmazzon, azonban legyen a szerző önálló munkájának eredménye.

A nem önálló eredmények forrását pontosan meg kell jelölni. A Címoldal: tar-talmazza a diplomamunka címét, a szerző és a témavezető nevét, az OSZE ne-vét, ahol a diplomamunka készült, az intézetvezető nevét és az elkészítés dá-tumát. A diplomamunkát csak a témavezető és az intézetvezető aláírásával le-het beadni. Külön fejezetben kell, hogy szerepeljen a bevezetés, a munka cél-kitűzései, az eredmények és a megbeszélés. Tartalmaznia kell - legfeljebb 2 oldal terjedelmű - összefoglalást. Az irodalomjegyzék tartalmazza az idézett közlemények szerzőinek nevét (a keresztnév kezdőbetűjével), az idézet teljes címét, a folyóirat nevét, a kötet- és oldalszámot, a megjelenés évét. Amennyi-ben könyvre hivatkozik, a könyv szerzőjét, címét és kiadóját is fel kell tüntet-ni. Az irodalmi hivatkozások száma lehetőleg ne legyen 20-nál kevesebb, il-letve 50-nél több.

b) A bírálók a dolgozat logikai felépítését, szakirodalmi megalapozottságát az al-kalmazott módszereket, az eredmények ismertetésének pontosságát mérlegel-jék.

c) A diplomamunka témavezetője köteles írásos minősítést készíteni a diploma-munka szerzőjének szakmai aktivitásáról, amelyet a diplomamunkával együtt kell benyújtani a TO-nak, illetőleg az intézeti felelősöknek.

d) A beérkezett diplomamunkát a TO a Kari Tanulmányi Bizottság által kijelölt szakértői testület útján felkért 2 hivatalos bírálónak adja ki. Amennyiben a bí-ráló a felkérésnek nem tud eleget tenni, köteles haladéktalanul visszajuttatni a diplomamunkát a TO-ra. A bíráló az írásos véleményét 2 héten belül köteles elkészíteni. Ha egyik bíráló sem fogadja el a diplomamunkát, azt a hallgatónak újra kell írnia, figyelembe véve a bírálók kritikai megjegyzéseit. Ha az egyik bíráló elfogadja a dolgozatot, a másik nem, akkor a dolgozatot harmadik bírá-lónak kell kiadni, a továbbiakban az utóbbi véleménye dönt. Ha a dolgozatot 2 bíráló elfogadja, akkor kerülhet sor a szóbeli védésre.

A bíráló írásos véleményét a hallgató megkapja, amelyre — elfogadás esetén is — írásban köteles válaszolni.

A diplomamunkát abban az OSZE-ben kell megvédeni, ahol a témát meghirdették. A védés 3 tagú bizottság előtt történik, melynek tagjai az oktatási egység vezetője vagy az általa kijelölt vezető oktató (elnök) és a bírálók. A védésre a témavezetőt is meg kell hívni. A bizottság zárt ülésen értékeli a diplomamunkát. Jegyzőköny-vet készítenek 3 példányban, mely tartalmazza a hallgató nevét, a diplomamunka 208

 

címét, a védés helyét és időpontját, a bizottság által elfogadott érdemjegyet. Az egyik példány az OSZE-nél marad, a másik kettőt az intézet megküldi a TO-nak. A diplomamunka egyik példányát az OSZE-ben 5 évig meg kell őrizni, 1 példányt a TO átad a Kenézy Könyvtárnak, ahol a dolgozatok helyben olvashatók, de nem kölcsönözhetők.

A diplomamunkához csatolni kell:

- témavezető jellemzését, amely a hallgató írásos minősítése,

- diplomamunka összefoglalását névvel, címmel ellátva,

- a hallgató nyilatkozatát arról, hogy a diplomamunka a saját munkája,

- szükség esetén titkosítási nyilatkozatot.

84417. §

844 Módosította a 32/2014. (VI:26.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. június 27-től.

845 Módosította a 28/2015. (XII. 17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. december 18-tól.

/a Szabályzat 25. § (2) bekezdéséhez/

A záróvizsga írásbeli (teszt), gyakorlati és szóbeli részből áll.

A bizottság elnökét és tagjait a dékán/dékánhelyettes kéri fel.

Az írásbeli államvizsga időpontját az Oktatási Minisztérium jelöli ki.

A gyakorlati és a szóbeli államvizsga időpontját a kar dékánhelyettese határozza meg. A vizsga 3-5 tagú állami vizsgáztató bizottság előtt történik. (GYTK gyakorlati záróvizsga bizottsága 2 egyetemi oktatóból, elméleti vizsga esetén 2, a szakterület elismert szak-emberéből és 2 GYTK-s vezető oktatóból áll). A bizottság tagjai a gyógyszerészi alap-szakmák képviselői.

84518. §

/a Szabályzat 26. § (5), (5a), (5b), (6) és (8) bekezdéséhez/

(1) A záróvizsga írásbeli, gyakorlati és szóbeli részből áll. Az írásbeli államvizsga idő-pontját az Országos Záróvizsga Bizottság határozza meg. A gyakorlati és szóbeli záró-vizsga időpontját a kar dékánhelyettese határozza meg. A komplex záróvizsga akkor sikeres, ha valamennyi elemének az osztályzata külön-külön legalább elégséges. A részvizsga eredmények nem vonhatók össze. Amennyiben a záróvizsga bármelyik rész-jegye elégtelen, a komplex záróvizsga folytatható, kivéve a D-t (szakdolgozatot, diplo-mamunkát), amelynek eredményessége előfeltétele a további részvizsgák letételének. Megismételni csak a sikertelen részvizsgát kell.

A komplex ZV érdemjegye a sikeres rész-vizsgák egyszerű matematikai átlaga, azaz

XZV = D+I+Sz+Gy

4

ahol:

XZV = a komplex ZV osztályzata alapjául szolgáló szám

D = a szakdolgozat/diplomamunka osztályzata

I = az írásbeli teszt-vizsga osztályzata

Sz = a szóbeli vizsga osztályzata

Gy = a gyakorlati vizsga osztályzata 209

 

A komplex ZV érdemjegye a kiszámított átlagérték szerint ötfokozatú osztályzattal a következő intervallumok szerint alakul:

4,51 – 5,00 - jeles

3,51 – 4,50 - jó

2,51 - 3,50 - közepes

2,00 - 2,50 – elégséges

(2) A tanulmányait az 1993. évi felsőoktatási törvény alapján – főiskolai és egyetemi szintű képzésben – megkezdett hallgató 2016. szeptember 1-ig változatlan szakmai kö-vetelményekkel, vizsgarenddel és oklevél kiadással fejezheti be tanulmányait.

Ha ezen időpontig nem szerez végbizonyítványt, akkor ezzel a dátummal meg kell szün-tetni a jogviszonyát.

A végbizonyítvány megszerzésétől számított 5 éven belül változatlan szakmai követel-mények és vizsgarend mellett tehetnek záróvizsgát. Ezt követően nem tehető záróvizs-ga.

Ha 2015. szeptember 1-jéig a végbizonyítvány megszerzésétől több mint 5 év telt el (2010. szeptember 1. előtt szerzett végbizonyítványt), akkor 2016. szeptember 1-jéig tehető záróvizsga.

A tanulmányait a 2005. évi felsőoktatási törvény alapján 2006. szeptember 1-je előtt – alapképzésben, osztott és osztatlan mesterképzésben – megkezdett hallgató a végbizo-nyítvány megszerzésétől számított 5 éven belül változatlan szakmai követelmények és vizsgarend mellett tehet záróvizsgát. Ezt követően nem tehető záróvizsga.

Ha 2015. szeptember 1-jéig a végbizonyítvány megszerzésétől több mint 5 év telt el (2010. szeptember 1. előtt szerzett végbizonyítványt), akkor 2016. szeptember 1-jéig tehető záróvizsga.

Ha a tanulmányait 2006. szeptember 1-jét követően megkezdő hallgató a hallgatói jog-viszony megszűnéséig záróvizsgáját nem teljesíti, azt a hallgatói jogviszonya megszű-nését követően bármikor leteheti a záróvizsga letétele idején hatályos követelmények-nek a záróvizsgára vonatkozó rendelkezései alapján.

A záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított hetedik év eltelte után a szabályzat 4. sz. kari sajátosságokat tartalmazó melléklete feltételhez kötheti.

A tanulmányait első évfolyamon 2012 szeptemberében megkezdő hallgató – majd ezt követően felmenő rendszerben – a hallgatói jogviszony megszűnése után két éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban az érvényes képzési követelményeknek megfelelően tehet záróvizsgát. Az abszolutórium kiállítását követő két éven túl a karok által meghatározott feltételek szerint tehető záróvizsga. A hallgatói jogviszony megszűnését követő öt év elteltével nem tehető záróvizsga.

846,847,84819. §

846 Módosította a 32/2014. (VI. 26.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. június 27-től.

847 Módosította a 12/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2015. február 6-tól.

848 Módosította a 28/2015. (XII. 17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. december 18-tól.

/a Szabályzat 28. § (8) bekezdéséhez/

(1) A diploma minősítésének meghatározásában minden egyes előírt szigorlat és az alábbiakban felsorolt kiemelt kollokviumok, diplomamunka és a komplex ZV további három rész vizsgája egyforma súllyal szerepel:

Szigorlatok a GYTK-n: Kiemelt kollokviumok a GYTK-n: 210

 

- Gyógyszerészi biológia II. - Gyógyszerészi neurobiológia

- Szerves Kémia elm. II. - Immunológia

- Kvantitatív analitikai kémia III. - Klinikai gyógyszerészet

- Humán élettan II. - Klinikai farmakológia

- Gyógyszerészi biokémia - Biofarmácia

- Klinikai biokémia II.

- Gyógyszerészi kémia elm. II.

- Gyógynövény és drogismeret elm. II.

- Gyógyszertechnológia IV. elm.

- Gyógyszerhatástan II.

- Orvosi mikrobiológia II.

- Gyógyszerészi műszeres és bioanalitika II.

XD = S Xn+D+I+Sz+Gy

n+ 4

ahol:

XD = a diploma minősítésének alapjául szolgáló szám

tainak összege

n = az előírt szigorlatok és kiemelt kollokviumok száma

D = a szakdolgozat (5 fokozatú) osztályzata

I = az írásbeli teszt-vizsga osztályzata (a komplex ZV része)

Sz = a szóbeli vizsga osztályzata (a komplex ZV része)

Gy = a gyakorlati vizsga osztályzata (a komplex ZV része)

A diploma minősítése a foglalkozásdoktori cím miatt az alábbiak szerint alakul a GYTK-n:

summa cum laude 4,51-5,00

cum laude 3,31-4,50

rite 2,00-3,50

(2) A sikeres záróvizsgát tett és nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkező hallgató szá-mára a záróvizsgát követő 30 napon belül kell az oklevelet/fogorvosdoktori, orvosdok-tori, jogászdoktori diplomát (továbbiakban: oklevelet) kiadni. Aki a nyelvvizsga bizo-nyítványt a záróvizsgát követően szerzi meg és mutatja be, annak a bemutatástól számí-tott 30 napon belül kell az oklevelet kiadni. A nyelvvizsga-követelmények teljesítést igazoló okirat bemutatása esetén az oklevelet akkor is a záróvizsga szerinti tárgyévben kell kiállítani, ha a záróvizsga szerinti tárgyévből 30 napnál kevesebb van hátra.

849,85020. §

849 Beiktatta a 39/2010. (X.7.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. október 8-tól.

850 Módosította a 28/2015. (XII. 17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. december 18-tól.

/a Szabályzat 30. § (8) bekezdéséhez/

A KÖLTSÉGTÉRITÉSES KÉPZÉS SZABÁLYAI

(1) A költségtérítéses képzés szabályai vonatkoznak a költségtérítéses képzésre felvé-telt nyert vagy az állami finanszírozott képzésből a költségtérítéses képzésbe átke-rült hallgatókra. 211

 

(2) A térítéses képzés képzési és képesítési követelményei, tanulmányi és vizsgasza-bályzata mindenben megegyezik az állami képzésben résztvevőkével. Az oktatás folyamata egységes szervezésben valósul meg.

A térítéses képzésben résztvevő hallgatók reguláris egyetemi ösztöndíjban, juttatás-ban nem részesülhetnek.

(3) Azoknak a hallgatóknak, akik költségtérítéses képzésben folytatják tanulmányaikat, valamint azoknak, akik a Tanulmányi és vizsgaszabályzat 3. §. (9) bekezdésében foglaltaknak nem tesznek eleget, és tanulmányaikat saját kérésükre költségtérítéses képzésben folytatják, félévenként – amennyiben a felvett tantárgyak kreditértéke nem éri el a 10 kreditet – minimum 10 kreditértéknek megfelelő költségtérítési dí-jat, vagy – egyéb esetben – felvett tantárgyaknak megfelelően kreditarányosan meghatározott költségtérítési díjat kell fizetni, mely kiszámításának alapja a szak által az aktuális félévre, 30 kredit értékű tantárgy felvételére meghatározott költség-térítési díj összege.

(4) Az éves térítési díj az adott szak mindenkori normatív képzési támogatásának 120%-200%-a, melyet évente a Kari Tanács állapít meg.

(5) A térítéses képzésben megszabott képzési díj mérséklésére, elengedésére a GYTK Dékánja jogosult. A karon engedélyezett mérséklések teljes összege nem haladhatja meg a kar éves költségtérítéses bevételének 5%-át.

851(6)

851 Hatályon kívül helyezte a 28/2015. (XII. 17.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2015. december 18-tól.

852 Módosította a 32/2014. (VI:26.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. június 27-től.

853 Hatályon kívül helyezte a 28/2015. (XII. 17.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2015. december 18-tól.

854 Módosította a 32/2014. (VI:26.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2014. június 27-től.

855 Hatályon kívül helyezte a 28/2015. (XII. 17.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2015. december 18-tól.

856 Hatályon kívül helyezte a 27/2013. (VI.27.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. július 1-től

852,853(7)

854,855(8)

856(9)

Letölthető dokumentumok