PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - EFOP-3.6.1-16-2016-00022

2019, szeptember 30 - 08:45
A Gyógyszerésztudományi Kar a „Debrecen Venture Catapult Program”EFOP-3.6.1-16-2016-00022 azonosítószámú projekt keretében meghirdetett Kutatói Utánpó

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Gyógyszerésztudományi Kar

a „Debrecen Venture Catapult Program”EFOP-3.6.1-16-2016-00022 azonosítószámú

projekt keretében meghirdetett

Kutatói Utánpótlás - Doktori Hallgatói, Pre-doktori Kutatói Ösztöndíjhoz

 

 

1. A pályázat célja

A „Kutatói Utánpótlás - Doktori Hallgatói, Pre-doktori Kutatói Ösztöndíj” célja a kiemelkedő tudományos eredményeket felmutató doktori képzésben részt vevő hallgatók, pre-doktorok kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó idegen nyelvű publikáció, nemzetközi és tudományos konferencia részvétel, valamint a doktori disszertáció (PhD) megfelelő megalapozása.

 

2. Az elnyerhető támogatás összege

A pályázat útján támogatás nyerhető el:

2.1. Havi rendszerességű kifizetés mellett 4 hónapos időszakra

       ösztöndíj formájában 30 000 Ft/hó/fő,

2.2. Egyszeri alkalomra ösztöndíj formájában 120.000 Ft/fő/alkalom

Az elnyert támogatásról és annak feltételeiről mindkét fél által elfogadott és aláírt támogatási szerződés készül.

3. Pályázat benyújtására jogosultak

3.1. Jelen ösztöndíjpályázatra azon, az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelő, gyógyszerész tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó doktori hallgatója nyújthat be pályázatot, aki

- a Debreceni Egyetem Gyógyszerészeti Tudományok Doktori Iskolánál a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karához kötődő aktív doktorjelölti jogviszonnyal rendelkezik; vagy

- doktori képzésen abszolvált, még nem jelentkezett be fokozatszerzési eljárásra, de a megpályázott tevékenység idején doktorjelölti jogviszonya lesz; vagy

- doktori fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezését elfogadták;

 

3.2. további feltétel, hogy a pályázó:

3.2.1. vállalja, hogy az ösztöndíjas időszakban a „Debrecen Venture Catapult Program” EFOP-3.6.1-16-2016-00022 azonosítószámú projekt keretében egy kutatócsoport munkájába bekapcsolódva vagy egyénileg kutatási tevékenységet végez, valamint az ösztöndíjas időszak alatt a projekt szakmai vezetőjével történő havi konzultáción ismerteti a tudományos munkája eredményeit és közösen kijelölik a következő hónap feladatait.

3.2.2. a havi rendszerességű ösztöndíjban részesülő vállalja, hogy EFOP-3.6.1-16-2016-00022 azonosító számú projekt végéig egy Q1-Q4 besorolású publikációt megjelentet, illetve a publikáció készítésében részt vesz és az ösztöndíjas időszak alatt végzett kutatási tevékenységének eredményeit legalább egy hazai vagy nemzetközi konferencián, illetve egyéb szakmai rendezvényen ismerteti.

3.2.2.1. A publikáció teljesítésének igazolásaként elfogadható a kiadói nyilatkozat is, amennyiben az ösztöndíjas időszak végéig a közzététel nem valósul meg.

3.2.2.2. Publikációnak minősül: A pályázat keretében támogatott kutatási tervben vállalt kutatási tevékenységhez kapcsolódó nemzetközi folyóiratban, szakfolyóiratban megjelent idegen nyelvű közlemények, cikkek, valamint könyvfejezetek. A konferenciakötetekben, nyomtatott és elektronikus folyóiratok történő megjelenések, egyéb publikált tanulmányok és társszerződ publikációk is elfogadhatóak.

3.2.3. Az egyszeri ösztöndíjban részesülő vállalja, a PhD fokozatszerzési eljárás elindítását és a doktori fokozat megszerzését 2 hónapon belül. Vállalja a PhD téma alapját képező tudományos tevékenység kutatási eredményeinek bemutatását az ösztöndíj program szakmai rendezvényén.

3.2.4. Az ösztöndíjban részesülő hallgatók, pre-doktorok vállalják a „Debrecen Venture Catapult Program” EFOP-3.6.1-16-2016-00022 azonosítószámú projekt címének és pályázati azonosítójának feltüntetését

- a publikációk köszönetnyilvánításában, absztraktakban, plakátokon és előadásokon

- a védésben, a tézisekben és a disszertációban egyaránt.

 

4. Kizáró okok

4.1. Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki az Új Nemzeti Kiválóság Program című pályázaton vagy részben/egészben európai finanszírozású ösztöndíjban (egyéni kutatástámogatásban) részesül az ösztöndíjas időszak alatt és arról nem mond le. Amennyiben az ösztöndíjas több ösztöndíjat is elnyert, választania kell az ösztöndíjak között és csak egyet vehet igénybe.

 

 

 

5. Ösztöndíjas időszak

5.1. 2019. november 1. - 2020. február 28.

5.2. A havi rendszerességű támogatást elnyert pályázó az ösztöndíjas időszak alatt vállalja, hogy pályázatában részletezett, a kutatási utánpótláshoz kapcsolódó tudományos tevékenységet végez heti 10 óra/havi 40 óra időtartamban.

5.3. Az ösztöndíjban részesített hallgató, illetve pre-doktor vállalja, hogy tevékenységéről az ösztöndíj kifizetés gyakoriságának megfelelően – egyszeri alkalommal vagy havi rendszerességgel – szakmai beszámolót készít.

5.3.1. A havi rendszerességű ösztöndíjban részesülő hallgatók a beszámolót minden hó 10-ig, míg a pre-doktorok az ösztöndíjidőszak lezártát követő 10. napig juttatják el az ösztöndíj programot vezető oktató, illetve a projekt szakmai vezetője részére.

5.3.2. Az ösztöndíj programot vezető oktató, illetve a projekt szakmai vezetője jogosult beszámolókban foglalt szakmai előrehaladás vizsgálatára, illetve a kifizetések eszközöléséhez szükséges teljesítés igazolására.

Nem megfelelő teljesítés esetben az Ösztöndíjas a Kutatói Utánpótlás ösztöndíjra a következő hónap első napjától nem jogosult és ezzel az ösztöndíj folyósításáról szóló támogatási szerződés megszűnik.

 

6. A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatokat 2019. október 21-ig lehet benyújtani.

 

7. A pályázatok benyújtásának módja és helye

7.1. A magyar nyelven elkészített pályázatokat – beleértve Pályázati Adatlapot és mellékleteit – a projekt szakmai vezetőjének címezve papír alapon aláírva 1 példányban postai úton (Dékáni Hivatal Gyógyszerésztudományi Kar Debreceni Egyetem, Debrecen Pf. 400. 4002), illetve szkennelve elektronikus úton a e-mail címre kell benyújtani.

7.2. A Pályázati Adatlap mellékletei:

  • A pályázat benyújtását megelőző 1 év tudományos tevékenységét bemutató, elismerő dokumentáció
  • A pályázati időszakra szóló vállalások részletezése
  • Doktori hallgatói és doktorjelölti jogviszony igazolása

7.3. A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. október 25.

A nyertes pályázókat írásban értesítjük.

 

 

 

 

 

Letölthető dokuentumok:

kutatoi_utanpotlas_osztondij_palyazati_felhivas_efop_3.6.1_2019_20_1i.pdf

palyazati_adatlap.docx


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napján hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ