Covid-19 Intézkedési terv 2020

Gyógyszerésztudományi Kar, Intézkedési terv

 

2. A személyes közreműködést igénylő tanórák látogatása, a beiratkozás

 

2.1.       Az elméleti tanórák (előadás, szeminárium) esetén lehetőség szerint a 1,5 méteres védőtávolság betartására törekszünk.  Amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, maszk viselése kötelező, 1,5 méteres védőtávolság megtartása esetén, a tanórákon részt vevő hallgatók számára a maszk viselése ajánlott.

 

2.2.       Abban az esetben, ha nagy hallgatói létszám miatt a járványügyi szabályok betartása nehézkessé válna, akkor tanórákat online módon történő megtartását javasoljuk– lehetőség szerint élőben a megfelelő interaktivitást biztosítva – a Debreceni Egyetem eLearning rendszerén keresztül. alternatív megoldás lehet az előadások kiscsoportos bontása, melynek megszervezése a Tanszékvezető /tantárgyfelelős feladata és jogköre. A személyes konzultációs lehetőséget folyamatosan biztosítani kell.

 

2.3.       A hallgatókkal való folyamatos kapcsolattartás során az elektronikus levelezést, illetve a tanulmányi Neptun rendszert használjuk. A beadandó dokumentumok, zárthelyi dolgozatok kiértékelésébe való betekintési lehetőséget biztosítjuk, mely során fokozottan ügyelünk a biztonsági szabályok betartására.

 

2.4.       A magyar gyógyszerészképzésben résztvevő hallgató büntetőjogi felelősséggel írásban nyilatkozik beiratkozáskor arra vonatkozóan, hogy az elmúlt két hét során jártak-e külföldi országban.

 

2.5.       A magyar gyógyszerészképzésben résztvevő hallgatók beiratkozása szeptember 2-án személyesen történik a járványügyi szabályok betartásával a Tanulmányi Osztályon. Akadályoztatás esetén személyes megjelenéssel egyeztetés után új időpontban történik a beiratkozás.

 

2.6.       Jelen járványügyi készültségi helyzetben a jelenléti oktatási formára törekszünk, de ennek romlása esetén hibrid vagy online oktatás bevezetése is indokolt.

 

2.7.       A Gyógyszerésztudományi Kar valamennyi oktatási és közösségi terében az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása szükséges. A tantermek előtti folyosókon fertőtlenítő eszközök elhelyezése indokolt. A tantermek, szemináriumi termek, gyakorlati termek felületi fertőtlenítése az órák előtt és után meg kell hogy történjen. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell.

 

 

 

3. Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása

 

3.1.       A szakmai gyakorlatok megszervezése két csoportra osztható: a, államvizsga előtti gyógyszertári gyakorlatok, b, a graduális oktatás keretein belül megvalósuló gyakorlatok.

Ad a, A gyakorlatok közforgalmú gyógyszertárban, illetve a járványügyi helyzettől függően intézeti gyógyszertárban valósulnak meg. Egyéni felkészüléssel, egyénekre bontva. A hallgató és a gyakorlati hely önkéntes együttműködési nyilatkozatot ír alá. (lsd. melléklet formanyomtatvány). Egyebekben a közforgalmú gyógyszertár/ intézeti gyógyszertárra vonatkozó járványügyi szabályok vonatkoznak a hallgatóra.

Ad b, gyakorlatok kivitelezése során speciális tematikát alakítunk ki, mivel a gyakorlatokat kiscsoportos bontásban (max. 15 fő) végezzük. Ahol lehetséges, ott demonstrációs gyakorlatokat mutatunk be a hallgatónak. A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton résztvevő hallgatókra, oktatókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítjuk. A gyakorlat során törekszünk a 1,5 méteres védőtávolság betartására, amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható a maszk használata kötelező, a védőtávolság megtartása esetében ajánlott.

 

3.2.       A képzést megelőző kötelező oktatások (tűz-és munkavédelmi, adatvédelmi és kórházhigiénés oktatás) kivitelezése lehetőség szerint online formában valósul meg. Amennyiben ez nem megoldható, akkor kiscsoportos formában a vonatkozó szabályok betartásával kell azt megszervezni.

 

3.3.       A hallgatók beosztását előre elkészítjük, ezáltal is csökkentve egy adott időszakban jelen lévő hallgatói létszámot. A gyakorlatok (államvizsgás és graduális képzés gyakorlatai) első napján a hallgatónál el kell végezni a pre-triázsolást - kérdőív kitöltése. Minden gyakorlat előtt a testhőmérsékletet ellenőrizzük. melynek kivitelezése és dokumentálása a gyakorlatvezető vagy az általa megbízott személy feladata. Ehhez javasolt a 2. számú melléklet szerinti kérdőív használata.

 

3.4.       A gyakorlat és szakmai gyakorlat ideje alatt a gyakorlatvezető kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni védőeszköz használatot folyamatosan ellenőrizze. A 1,5 méteres védőtávolságot a gyakorlat teljes időtartama alatt lehetőség szerint biztosítani kell.

 

3.5.       A gyakorlat közben és azután az eszközöket virucid hatású fertőtlenítőszerrel tisztítani kell.

 

3.6.       A gyógyszerészhallgatók klinikai gyakorlatai során a klinikák működésére vonatkozó járványügyi előírások irányadóak.

Speciális szempontok vonatkoznak az ipari szakmai gyakorlatokra, melynek részleteit az adott gyógyszergyártó helyek szabják meg.

 

3.7.       Valamennyi oktatási gyakorlati tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell. A termekben a hallgatói csoportok váltása között a felületfertőtlenítés biztosítani szükséges.

 

 

4. A számonkérés, beszámolás rendje

 

4.1.       A számonkérés három csoportját különítjük el egymástól.

Ad a, évközi írásbeli/szóbeli beszámoló ad b, szemesztert záró vizsgák ad c,államvizsgák. Az adott vizsgák esetén általános szabály az, hogy annak napját, helyét, valamint a várható létszámát a Gyógyszerésztudományi Kar előre meghatározza, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok betartását.

 

4.2.       A Gyógyszerésztudományi Karon a szóbeli beszámoló esetén a hallgatók előzetesen egyeztetett, ütemezett időpontra érkeznek.

 

4.3.       Írásbeli beszámoló esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges.

Írásbeli számonkérés esetén javasolt a személyes használati segédeszközök használata.

Az írásbeli dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés szabályok betartásával.

 

4.4.       A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató hallgató, illetve oktató vehet részt. Pre-triázsolás – kérdőív (2. számú melléklet), testhőmérés – a hallgatók esetében indokolt. Ennek dokumentálása a vizsgáztató feladata.

 

4.5.       Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával, amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, maszk viselése kötelező. Amennyiben a 1,5 méteres személyes távolság tartható, maszk viselése ajánlott. Rendszeres fertőtlenítés elvégzése szükséges a munkafelületeken és a segédeszközökön.

 

4.6.       A számonkérés során szigorúan be kell tartani azokat a higiénés szempontokat, melyek a járványügyi helyzetben indokoltak (pl. köhögési etikett szabályait), melyre a vizsgázók figyelmét fel kell hívni (szóbeli, írásbeli felhívás).

 

4.7.       Szóbeli beszámolót csak jól szellőztethető teremben szabad megtartani és egyszerre maximum két hallgató tartózkodjon bent a számonkérést vezetőn kívül.

 

4.8.       Lehetőség szerint biztosítani kell a beszámoló/ vizsga helyszínének gyakori, lehetőség szerint természetes szellőztetését. A beszámolás előtt és után is minden esetben a termekben, a folyosókon és a szociális helységekben fertőtlenítő takarítás szükséges, melynek részletei: virucid hatású fertőtlenítőszerrel kell takarítani a kézzel gyakran érintett felületeket (ajtók, ablakok kilincsei, billentyűzet, monitor, egér, villany- és egyéb kapcsolók, korlátok, csaptelepek stb.).

Legutóbbi frissítés: 2022. 07. 22. 14:53