Gyógyszerhatástani Tanszék

Tanszéki
munkatársaink

Oktatás

Gyakorlati
jegyzet

 

A Gyógyszerhatástani (Farmakológiai) tanszék küldetése

A gyógyszerészdoktorok feladatai és társadalmi felelőssége az elmúlt évtizedekben jelentősen megnövekedett és kiszélesedett, ezért gyógyszerésznek a megnövekedett feladatok elvégzéséhez alapos elméleti tudással és kellő gyakorlati ismeretekkel kell rendelkeznie a gyógyszerek előállítása, vizsgálata, alkalmazása és kutatása területén. A XXI-ik század „egészségipara” megkívánja a dinamikus fejlődést az egészségügy területén, a gyógyszerészképzésben résztvevő tanszékek harmonikus együttműködését, az oktatás és kutatás magas színvonalát. A kiemelt társadalmi érdeklődés megkívánta a debreceni gyógyszerészképzés bevezetését és karrá alakulását (2003) a Debreceni Egyetemen. A gyógyszerészdoktori képzés meglévő hazai struktúrája, a képzés egységessége megköveteli az Európai Unió képzési szabályzatainak a megvalósítását az egyetemi oktatás és kutatás területén egyaránt. A Gyógyszerhatástani tanszék alapvető funkciói a graduális magyar- és angolnyelvű képzés mellet,t a rezidensképzés, a Ph.D. képzés, valamint az életen át tartó jogszabály alapján előírt 5 éves továbbképzési rendszer biztosítása. Mindemellett a Gyógyszerészeti Tudományok Doktori Iskola működtetése az oktatói és kutatói utánpótlás biztosítása érdekében a MAB (Magyar Akkreditációs Bizottság) követelményrendszerének és ajánlásainak a figyelembevételével is egy alapvető feladat. A Tanszék koordináló szerepet tölt be az oktatásszervezésben, felügyeli és működteti a Doktori Iskolát, az oktatói és tudományos minősítés rendszerét, kezdeményezi új programok és alprogramok indítását. Menedzseli a már létező kutatási témák gazdagítását és jövőbeni kutatási témák elnyerését. A gyógyszerészeti pálya sok-sok elméleti tudást és gyakorlati adottságot igényel, melyek mellett az emberszeretet, a betegközpontú gyógyszerészi szemlélet, a pályához való ragaszkodás, a megbízhatóság is elengedhetetlen követelmény, mert a haladó, humanista szemlélet birtokában egész életén át embertársaiért és a közösségért vállal áldozatos munkát és felelősséget. Az említettekhez hozzájárul még mint egy legfontosabb feladata a Tanszéknek, a gyógyszerek teljeskörű alkalmazásának a megismertetése, azok felhasználási területei, javallatai, mellékhatásai és kölcsönhatásai. Mindezen tudásanyag ismerete, a hallgatókkal történő elsajátítása a Tanszék legfontosabb feladatai közé tartozik.

A gyógyszertan (farmakológia) az élő szervezetek és az élő szervezetek működését befolyásoló anyagok (farmaconok) között fellépő kölcsönhatásokat tanulmányozó tudományág. Legfontosabb ága az orvosi gyógyszertan, amelynek tárgya az ember, és a betegségek megelőzésére (prevenció), felismerésére (diagnosztizálás), gyógyítására (szanálás), használt anyagokkal foglalkozik. A pharmacon (gör.) gyógyszert, mérget, kábítószert egyaránt jelent, ezért használata nem azonos a magyar gyógyszer szóval. A gyógyszertan szerteágazó tudomány, magában foglalja az alábbi ágakat

  • Farmakodinámia: a gyógyszerek hatásait, hatásmechanizmusait elemzi, vagyis azokat a folyamatokat, amelyeket a gyógyszer indít meg a szervezetben.
  • Farmakokinetika: Követi a gyógyszerek sorsát az emberi szervezeten belül.
  • Kísérletes gyógyszertan: a laboratóriumi körülmények között végzett kísérletek összességét öleli fel.
  • Klinikai farmakológia: a gyógyszertani ismeretek emberre való alkalmazásával foglalkozik.
  • Toxikológia (méregtan): a farmakonok által az emberi szervezetre gyakorolt káros hatásokkal foglalkozik. Az orvosi toxikológia feladata a gyógyszerek káros mellékhatásainak a tanulmányozása.
  • A gyógyszerészet (farmácia) a gyógyszertantól (farmakológia) eltérően, nem a gyógyszerek és az élő szervezet kölcsönhatásaival, hanem a gyógyszerek anyagi (fizikai, kémiai) tulajdonságaival foglalkozó tudomány.

Prof. Dr. Tósaki Árpád, Ph.D., D.Sc., gyógyszerész, egyetemi tanár, tanszékvezető 1998 július 1-től, igazgató és a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának első dékánja (2001 október 20-tól – 2009 június 30-ig).

A tanszék fő kutatási profilja a kardiovaszkuláris megbetegedések hatásmechanizmusainak vizsgálata, azok tisztázása, és gyógyszeres kezeléssel történő befolyásolhatósága állatkísérletes modelleken. A tanszék megalakulása óta (1998) számos hazai (ETT, OTKA, RET, GVOP, TÁMOP) és nemzetközi (VW Stiftung, NIH-FIRCA, NATO) pályázat elnyerésével biztosította a szükséges anyagi forrásokat az oktatáshoz, kutatáshoz és a Ph.D. képzéshez. Az alap és innovatív kutatás eredményei számos nemzetközi folyóiratban publikálásra kerültek, továbbá az innováció tükrében hazai és nemzetközi szabadalmi bejegyzések is készültek.

Legutóbbi frissítés: 2023. 01. 20. 08:30