EFOP 3.6.1 Kutatói Utánpótlás Program felhívás PhD hallgatók részére

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Gyógyszerésztudományi Kar

a „Debrecen Venture Catapult Program”EFOP-3.6.1-16-2016-00022 azonosítószámú

projekt keretében meghirdetett

Kutatói Utánpótlás - Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíjhoz

 

1. A pályázat célja

A „Kutatói Utánpótlás - Doktori Hallgatói, Pre-doktori Kutatói Ösztöndíj” célja a kiemelkedő tudományos eredményeket felmutató doktori képzésben részt vevő hallgatók, pre-doktorok kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó idegen nyelvű publikáció, nemzetközi és tudományos konferencia részvétel, valamint a doktori disszertáció (PhD) megfelelő megalapozása.

2. Az elnyerhető támogatás összege

A pályázat útján támogatás nyerhető el:

2.1. Havi rendszerességű kifizetés mellett 3 hónapra

       ösztöndíj formájában 100 000 Ft/hó/fő,

Az elnyert támogatásról és annak feltételeiről mindkét fél által elfogadott és aláírt támogatási szerződés készül.

3. Pályázat benyújtására jogosultak

3.1. Jelen ösztöndíjpályázatra azon, az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelő, gyógyszerész tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó doktori hallgatója nyújthat be pályázatot, aki

- a Debreceni Egyetem Gyógyszerészeti Tudományok Doktori Iskolánál a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karához kötődő aktív doktorjelölti jogviszonnyal rendelkezik;

3.2. további feltétel, hogy a pályázó:

3.2.1. vállalja, hogy az ösztöndíjas időszakban a „Debrecen Venture Catapult Program” EFOP-3.6.1-16-2016-00022 azonosítószámú projekt keretében egy kutatócsoport munkájába bekapcsolódva vagy egyénileg kutatási tevékenységet végez, valamint az ösztöndíjas időszak alatt a projekt szakmai vezetőjével történő havi konzultáción ismerteti a tudományos munkája eredményeit és közösen kijelölik a következő hónap feladatait.

3.2.2. a havi rendszerességű ösztöndíjban részesülő vállalja, hogy EFOP-3.6.1-16-2016-00022 azonosító számú projekt végéig kutatási eredményeit bemutatja a „Conference on Research and Development for Therapeutical Purposes III.” konferencián és részt vesz a konferencia „hazai PhD hallgatók kutatási eredményeinek bemutatása” szekció megszervezésében.

3.2.2.1. A konferencia előadás teljesítésének igazolásaként elfogadható az absztrakt kötetben megjelent rövid kutatási összefoglaló.

3.2.3. Az ösztöndíjban részesülő hallgatók, pre-doktorok vállalják a „Debrecen Venture Catapult Program” EFOP-3.6.1-16-2016-00022 azonosítószámú projekt címének és pályázati azonosítójának feltüntetését

- a publikációk köszönetnyilvánításában, absztraktokban, plakátokon és előadásokon

- a védésben, a tézisekben és a disszertációban egyaránt.

4. Ösztöndíjas időszak

4.1. 2022. október 10-2022. december 31.

4.2. A havi rendszerességű támogatást elnyert pályázó az ösztöndíjas időszak alatt vállalja, hogy pályázatában részletezett, a kutatási utánpótláshoz kapcsolódó tudományos tevékenységet végez heti 10 óra/havi 40 óra időtartamban.

4.3. Az ösztöndíjban részesített hallgató, illetve pre-doktor vállalja, hogy tevékenységéről havi rendszerességgel szakmai beszámolót készít.

4.3.1. A havi rendszerességű ösztöndíjban részesülő hallgatók a beszámolót minden hó 10-ig juttatják el az ösztöndíj programot vezető oktató, illetve a projekt szakmai vezetője részére.

4.3.2. Az ösztöndíj programot vezető oktató, illetve a projekt szakmai vezetője jogosult beszámolókban foglalt szakmai előrehaladás vizsgálatára, illetve a kifizetések eszközöléséhez szükséges teljesítés igazolására.

Nem megfelelő teljesítés esetben az Ösztöndíjas a Kutatói Utánpótlás ösztöndíjra a következő hónap első napjától nem jogosult és ezzel az ösztöndíj folyósításáról szóló támogatási szerződés megszűnik.

5. A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatokat 2022. október 5-ig lehet benyújtani.

6. A pályázatok benyújtásának módja és helye

6.1. A Pályázati Adatlapot– a projekt szakmai vezetőjének, Prof. Dr. Kovácsné Dr. Bácskay Ildikó részére címezve papír alapon aláírva 1 példányban a Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatalban (Elméleti tömb 4/418. Lakatos Szilvia koordinátor)

6.2. A Pályázati Adatlap mellékletei:

  • Pályázati Adatlap
  • Doktori hallgatói és doktorjelölti jogviszony igazolása

5.3. A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. október 6.

A nyertes pályázókat írásban értesítjük.

Letölthető adatlap:

Kutatói utánpótlás ösztöndíj pályázati adatlap EFOP 3.6.1 20222_23 I

Legutóbbi frissítés: 2023. 01. 19. 11:20